Meteen naar de inhoud

Reglementen

tHUISHOUDELIJK REGLEMENT

FOTOCLUB ‘OPTIEK’

Versie oktober 2021

TOELATING / INTRODUCTIE

Artikel 1 

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe leden.
 2. Aspirant-leden mogen twee clubavonden ter oriëntatie gratis bijwonen. 
 3. Bij een afwijzende beschikking door het bestuur op de toelating van een aspirant-lid, hebben de leden de mogelijkheid om bezwaren tegen afwijzing  naar voren te brengen.

    Deze bezwaren dienen door de  leden  binnen 14 dagen, na de afwijzing door het bestuur, bij het bestuur te worden ingediend.

Worden de ingediende bezwaren door het bestuur niet gehonoreerd, dan kan in een Algemene Vergadering alsnog door de leden over de toelating worden beslist.

GELDMIDDELEN EN JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 2

 1. De geldmiddelen van ‘‘ FC Optiek’’ bestaan uit:
  -de jaarlijkse contributie van de leden
  -sponsor gelden
  -schenkingen
  -eventuele andere baten.
 1. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

Artikel 3

De leden zijn elk seizoen aan ‘FC Optiek’ een contributie verschuldigd dat elk seizoen in de Algemene Vergadering wordt vastgesteld voor het hele seizoen. Het seizoen loopt van 1 september tot 30 juni.

De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie.

Voor leden die lopende het seizoen lid willen worden geldt dat als men lid wordt voor 1 maart men 100 % contributie betaald; wordt men lid na 1 maart dan is de contributie 50 %.

‘FC Optiek’ is lid van de FOTOBOND Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie (www.Fotobond.nl) en ook van de daaronder vallende Afdeling Brabant West (ABW).

 

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 4

 1. De voorzitter wordt in functie door de Algemene Vergadering gekozen en de overige bestuursleden worden als zodanig benoemd.
  Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 1. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen. 
 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen notulist, notulen opgemaakt.

In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.

 1. Behoudens de beperkingen volgens het HR is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

Artikel 5

 1. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.           
  De aftredende is terstond herkiesbaar.
 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden.
 2. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn/haar voorganger.
 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
 4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door een of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 5. ‘FC Optiek’ wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
 6. Hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden. 
 7. Hetzij door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid

Artikel 6

Wijziging van dit reglement kan alleen plaatsvinden bij besluit in de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 7

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

PRAKTISCHE REGLEMENTEN

 1. Reglement Fotocompetitie

Artikel 1

De onderwerpen voor de competitie kunnen door de leden worden aangedragen bij een door het bestuur samengestelde commissie. De commissie bepaald verder welke onderwerpen zullen worden meegenomen in de competitie van het komende seizoen. Voorts bepalen de commissieleden de juryleden bij de onderwerpen en nodigen die vervolgens uit. De foto’s worden door de commissie naar de juryleden gebracht.

Artikel 2

Het competitieformaat van de foto is vrij maar het passe-partout formaat is 30 x 40 cm. In een passe-partout mag maximaal 1 foto geplaatst worden. Keuze in staande of liggende foto is vrij.

Artikel 3

Per competitieonderwerp mag er per lid één zwart-wit foto ingeleverd worden. Bedoelde foto mag niet eerder voor de eigen competitie zijn gebruikt. 
Indien een beeld/foto omgezet is naar zwart/wit wordt hetzelfde geacht als de kleurenversie. Dat wil zeggen dat een opname die zowel als kleur of zwart/wit gebruikt is, als één en dezelfde opname wordt beschouwd.
Een collage van meerdere foto’s is niet toegestaan. Onder collage wordt verstaan dat meerdere duidelijk gekaderdefoto’s bij elkaar ‘geplakt’ zijn tot een foto.  Een foto die uit meerdere foto’s is samengesteld zonder duidelijke omkadering tot 1 foto is dus wel toe gestaan.

Artikel 4

Bewerkingen in een fotobewerkingsprogramma, bijvoorbeeld ‘fotoshop’ zijn toegestaan mits geen kleur resteert of wordt toegevoegd. Een uitzondering hierop betreft de kleur “sepia”  mits deze de foto in zijn geheel betreft.

Artikel 5

Foto’s waaraan één of meerdere kleuren resteren c.q. zijn toegevoegd worden beschouwd als een kleurenfoto.

Artikel 6

De foto’s worden beoordeeld door een van buitenaf aangetrokken jury,  bijvoorbeeld een andere fotoclub, volgens een puntensysteem dat het bestuur kenbaar maakt aan de jury. De uitleg van dit puntensysteem is te vinden op de website van de club.

Artikel 7

Aan het einde van het seizoen krijgt het lid van ‘‘FC Optiek’’ met de meeste punten een wisselbeker en een trofee.  De uitleg van de puntentelling is te vinden op de website van de club. Heeft een lid van ‘‘FC Optiek’’ drie maal achtereen de wisselbeker gewonnen dan mag hij deze behouden.

Artikel 8

Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit in de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 9

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reglement Jaarlijkse fototentoonstelling

Artikel 1

De jaarlijkse fototentoonstelling  van ‘‘FC Optiek’’  zal plaatsvinden in het wijkcentrum “de Wildacker” te Goirle en wel in het derde weekend van maart.

Artikel 2

–          Het bestuur zal telkens in het jaarprogramma opnemen wanneer de borden verloot worden, de foto’s, die tentoongesteld worden, moeten worden getoond c.q. moeten worden ingeleverd.
–          De foto’s voor de expositie zijn geheel vrij voor zowel de zwart-wit foto’s als ook voor de kleurenfoto’s. De kleurenfoto’s moeten wel    
           in de lijsten van de club passen.
–          Indien leden op de door het bestuur vastgestelde datum geen foto’s inleveren, dan doen die leden niet mee aan de expositie. 
–          De foto’s worden dan voorzien van nummers en eventuele titels; zoals dat opgenomen zal worden in het programmaboekje van de
           tentoonstelling.
–          Indien leden geen foto’s inleveren voor de aan hun toegewezen borden,  dan worden die borden verloot.

Artikel 3

In de grote zaal (1) en de kleine zaal (2) van “De Wildacker” komen alleen maar de  zwart/wit foto’s te hangen. Ieder lid krijgt 1 bord ter beschikking voor zwart wit foto’s. De invulling daarvan staat geheel vrij.

De kleurenfoto’s worden tentoongesteld in onze clubruimte (zaal 3). Ieder lid mag 1 kleurenfoto hangen in een passe-partout van 40 x 50 cm. Het formaat van de foto is vrij. De uitsnede in het passe-partout is vrij.

Artikel 4

De publieksprijs zal zoals voorgaande jaren gehandhaafd blijven.

Artikel 5

Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit in de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 6

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reglement Modelfotografie

 Artikel 1

Van de leden van ‘‘Optiek’’, die modelfotografie beoefenen, wordt verwacht dat zij het model c.q. de modellen op een redelijke termijn (binnen 1 maand) na de fotosessie de foto’s aanleveren van een behoorlijk formaat, minimaal 18 x 24 of,  ingeval van digitale opnamen, een cd met daarop alle geslaagde opnamen en bij voorkeur ook digitaal geretoucheerd.

Artikel 2

Model(len) die de club bezoeken om gefotografeerd te worden zullen een ‘overeenkomst model-fotograaf’ moeten ondertekenen; ingeval wij de foto’s willen tentoonstellen of publiceren.

Het bestuur beschikt over formulieren hiertoe. 

Artikel 3

Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit in de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 4

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Reglement gebruik materialen van ‘Optiek’

Artikel 1

Alle leden van ‘Optiek’ mogen gebruik maken van de materialen die nodig zijn om in de studio te fotograferen. Echter al deze materialen mogen ‘de Wildacker’ niet uit.

Artikel 2

Alle leden mogen gebruik maken van de borden, verlichting en de lijsten mits deze in ‘de Wildacker’ blijven.

Reglement externe wedstrijden

Artikel 1.

Indien de FC Optiek meedoet aan de bondswedstrijd mogen de leden, die daaraan mee willen doen, twee foto’s inleveren. Als club worden echter maar 10 foto’s toegelaten.

Artikel 2.

Zodra de datum voor de inlevering van de foto’s bekend is, zal het bestuur een clubavond aanwijzen om de foto’s fysiek te laten tonen aan de leden van FC Optiek. Bij de bondswedstrijd kunnen in totaal maar 10 foto’s ingeleverd worden. Elk lid mag 1 a 2 foto’s tonen aan de leden. Indien er meer dan 10 foto’s aangeboden worden zullen deze door de aanwezige leden van FC Optiek gejureerd worden. Gestreefd wordt dat elk lid dat meedoet een foto mag inleveren. 

Artikel 3.

Artikel 2 is ook van toepassing bij andere wedstrijden waaraan de leden van de club willen meedoen en waaraan een maximaal aantal foto’s zijn verbonden.

Artikel 4.

Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit in de Jaarlijkse Algemene Vergadering.

Artikel 5.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.