Ga naar de inhoud

Reglementen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

FOTOCLUB ‘OPTIEK’

Versie november 2023

TOELATING / INTRODUCTIE

Artikel 1 

 1. Aspirant-leden mogen twee clubavonden ter oriëntatie gratis bijwonen.


GELDMIDDELEN EN JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 2

 1. De geldmiddelen van ‘‘ FC Optiek’’ bestaan uit:
  – de jaarlijkse contributie van de leden
  – sponsor gelden
  – schenkingen
  – eventuele andere baten.
 1. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.


Artikel 3

De leden zijn elk seizoen aan ‘FC Optiek’ een contributie verschuldigd dat elk seizoen in de Algemene Vergadering wordt vastgesteld voor het hele seizoen. Het seizoen loopt van 1 september tot 30 juni.

De penningmeester zorgt voor de inning van de contributie.

Voor leden die lopende het seizoen lid willen worden geldt dat als men lid wordt voor 1 maart men 100 % contributie betaald; wordt men lid na 1 maart dan is de contributie 50 %. 

BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 4

 1. De voorzitter wordt in functie door de Algemene Vergadering gekozen en de overige bestuursleden worden als zodanig benoemd.
  Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 2. Het bestuur kan uit zijn midden voor ieder der in het eerste lid genoemde functionarissen een vervanger aanwijzen. 
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, dan wel door een door het bestuur aan te wijzen notulist, notulen opgemaakt. In overeenstemming met hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit beslissend.
 4. Behoudens de beperkingen volgens het HR is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 5. Indien het aantal bestuursleden beneden 3 is gedaald blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

AFTREDEN BESTUURSLEDEN 

Artikel 5

 1. Elk bestuurslid treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden.           
  De aftredende is terstond herkiesbaar.
 2. De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden.
 3. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn/haar voorganger.
 4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door overlijden van en bedanken door het bestuurslid of het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging.
 5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of door een of meer personen die door het bestuur worden benoemd.
 6. FC Optiek’ wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
  – Hetzij door drie gezamenlijk handelende bestuursleden. 
  – Hetzij door de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid.


PRAKTISCHE REGLEMENTEN

Reglement Fotocompetitie

Artikel 1

De onderwerpen voor de competitie kunnen door de leden worden aangedragen bij een door het bestuur samengestelde commissie. De commissie bepaald verder welke onderwerpen zullen worden meegenomen in de competitie van het komende seizoen. 

Artikel 2

Het competitieformaat van de foto is vrij maar het passe-partout formaat is 30 x 40 cm. In een passe-partout mag maximaal 1 foto geplaatst worden. Keuze in staande of liggende foto is vrij.

Artikel 3

Per competitieonderwerp wordt per lid één zelf gemaakte foto ingeleverd. Bedoelde foto mag niet eerder voor de eigen competitie zijn gebruikt. 

Artikel 4

Een collage van meerdere foto’s is niet toegestaan. Onder collage wordt verstaan dat meerdere duidelijk gekaderde foto’s bij elkaar geplakt zijn tot één foto. Een foto die uit meerdere foto’s op elkaar is samengesteld zonder duidelijke omkadering tot één foto is wel toegestaan. 

Artikel 5

De foto’s worden beoordeeld door een van buitenaf aangetrokken jury,  bijvoorbeeld een andere fotoclub, volgens een puntensysteem dat het bestuur kenbaar maakt aan de jury. 

Artikel 6

Aan het einde van het seizoen krijgt het lid van ‘‘FC Optiek’’ met de meeste punten een wisselbeker en een trofee.  De uitleg van de puntentelling is te vinden op de website van de club. Heeft een lid van ‘‘FC Optiek’’ drie maal achtereen de wisselbeker gewonnen dan mag hij deze behouden.

Reglement Jaarlijkse fototentoonstelling

Artikel 1

De jaarlijkse fototentoonstelling  van ‘‘FC Optiek’’  zal plaatsvinden in het wijkcentrum “de Wildacker” te Goirle en wel in het derde weekend van maart.

Artikel 2

–          Het bestuur zal telkens in het jaarprogramma opnemen wanneer de borden verloot worden, de foto’s, die tentoongesteld worden, moeten worden getoond c.q. moeten worden ingeleverd.
–          De foto’s voor de expositie zijn geheel vrij voor zowel de zwart-wit foto’s als ook voor de kleurenfoto’s. 
–          Indien leden op de door het bestuur vastgestelde datum geen foto’s inleveren, dan doen die leden niet mee aan de expositie. 
–          De foto’s worden dan voorzien van nummers en eventuele titels zoals dat opgenomen zal worden in het programmaboekje van de tentoonstelling.
–          Indien leden geen foto’s inleveren voor de aan hun toegewezen borden,  dan worden die borden verloot.

Artikel 3

De foto’s worden geëxposeerd in de grote zaal 1, zaal 2 en zaal 3.

Reglement Modelfotografie

 Artikel 1

Van de leden van ‘‘Optiek’’, die modelfotografie beoefenen, wordt verwacht dat zij het model c.q. de modellen op een redelijke termijn (binnen 1 maand) na de fotosessie de foto’s aanleveren van een behoorlijk formaat, minimaal 18 x 24 of,  ingeval van digitale opnamen, een cd met daarop alle geslaagde opnamen en bij voorkeur ook digitaal geretoucheerd.

Artikel 2

Model(len) die de club bezoeken om gefotografeerd te worden zullen een ‘overeenkomst model-fotograaf’ moeten ondertekenen; ingeval wij de foto’s willen tentoonstellen of publiceren.
Het bestuur beschikt over formulieren hiertoe. 

Reglement gebruik materialen van ‘Optiek’

Artikel 1

Alle leden van ‘Optiek’ mogen gebruik maken van de materialen die nodig zijn om in de studio te fotograferen. Echter al deze materialen mogen ‘de Wildacker’ niet uit.

Artikel 2

Alle leden mogen gebruik maken van de borden, verlichting en de lijsten mits deze in ‘de Wildacker’ blijven.

Algemeen Reglement 

Artikel 1.

Wijziging van dit reglement vindt plaats bij besluit in de Algemene Vergadering.

Artikel 2.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.